Marco Menezes schreef dit artikel voor DanceCool, wij hebben deze vertaald naar het Nederlands, het originele bericht vind je onderaan dit blogbericht.

DE MENING VAN DE JURY TELT NIET!

door Marco Menezes

“Mijn artikel is gebaseerd op mijn professionele ervaring als jury, ik kan niet spreken voor alle juryleden. Maar ik heb de kans gekregen om samen te werken met de meest prestigieuze juryleden die er zijn. Dankzij deze samenwerkingen heb ik dit topic kunnen bestuderen en zo mijn blogbericht kunnen schrijven.”

Heb je je ooit afgevraagd, waar is de jury naar op zoek? Wat heb je nodig om in de jury te zitten? Kan je leren hoe je moet jureren? Heb je ervaring nodig? Zijn ze allemaal even neutraal? Ik hoop je een antwoord te kunnen geven over deze twijfels aan de hand van dit artikel.

1 – VERANTWOORDELIJKHEID

Neem je verantwoordelijkheid! Jouw beslissing kan gevolgen hebben voor de toekomst van een individu, een crew of zelfs een volledige gemeenschap. Verantwoordelijkheid tegen over jouw status in de danswereld en de impact van jouw keuzes en acties. We zijn allemaal mensen, artiesten en dromers.. geen machines.

2 – KENNIS

Kennis is belangrijk, hoewel je niets bent met kennis zonder onpartijdigheid. Objectief zijn is van groot belang voor een eerlijke jurering. Voor sommigen deelnemers (al dan niet allemaal), is het halen van de 7de of 8ste plaats belangrijk, ze hebben allemaal hard gewerkt voor een eerlijke plaats op het scorebord. Niet alleen de podiumplaatsen zijn belangrijk.

Je persoonlijke mening of perspectief zou geen effect mogen hebben op de beoordeling. Op die manier onderdruk je iemand zijn identiteit.

Je jureert steeds op een momentopname gefilterd door een aantal criteria (bv techniek, flow, expressie, muzikaliteit, karakter, posities, verhaal). Je kan niet zeggen “Ik vind Boogaloo niet leuk”, “Ik heb het niet voor power moves, beat-killing of experimental”, “dit is geen old school”, “robot is geen dansstijl”. Wie ben jij om te beslissen over iemand zijn identiteit!? of Stijl!?

Indien gevraagd, kun je advies geven zonder iemand zijn identiteit te beïnvloeden. Denk goed na voor je feedback geeft aan iemand, dit moet bemoedigend zijn, geen valse moed, maar ook geen afbrekende kritiek, spaar je bitterheid voor de bokszak thuis. Kennis delen is belangrijk, maar iedereen is individueel, respecteer het.

3 – BEWUSTZIJN

Bijna zoveel als verantwoordelijkheid moet je bewust zijn van de ontwikkelingen binnen je kunst omgeving en alles er rond, dit is van groot belang. Wees bewust van de evolutie de cultuur, muziek, trends en stijlen. Als je hiervan bewust bent dan zie je de standaarden binnen de stijlen, wat reeds gedaan is en welke richting het uit gaat.

4 – ETHISCHE CODE

Een eenvoudige, hoe zich te gedragen en hoe om de integriteit te behouden. Is het mogelijk om te jureren voor vrienden, familie of eigen studenten? Natuurlijk is dat mogelijk, als je dat niet kan, dan ben je niet de juiste persoon voor deze job. Als ervaren jury zouden deze situaties geen effect mogen hebben op je emotionele band met de deelnemer. Zoals andere juryleden ben je onpartijdig, je geeft werkpunten en deelt je visie, opnieuw zonder enige vorm van onderdrukking.

Als jury zijn alle ogen op jou gericht, van de 6 jarige vol met dromen, tot de gefrustreerde vader die wil winnen via zijn zoon, de gestresseerde organisator dat gewoon streeft naar een prachtig evenement. Wees iemand waar mensen naar op kijken. Wees de jury die streeft naar een betere danswereld. Deel liefde en kennis door jouw woorden. Wees iemand met een doel.

 

THE OPINION OF A JUDGE DOESN’T COUNT !

By Marco Menezes

“My article is based on my professional experience as a judge, I can’t vouch for every judge out there. But I had the opportunity of working with some of the most prestigious names out there,and I’ve learned and studied about this, before I could write about this subject.”

Have you ever asked yourself, what are judges looking for? What do you need to be a judge? Can you learn how to judge? Do you need experience? Are they biased? I hope I can answer to some of your doubts.

1- RESPONSIBILITY

Be responsible! Your decision can effect the future of an individual, a crew or even a whole community. Responsibility towards your importance in the dance world and the impact of your choices and actions. We are dealing with people, artists and dreamers.. not machines.

2 – KNOWLEDGE

Knowledge is the key, although without Impartiality this virtue becomes obsolete. Being objective is mandatory for a fair judgment. For some competitors, if not all, being 7th place or 8th matters, they worked hard for a fair placement on the score board. Not only podium places are important.

Your personal opinion shouldn’t have an effect, neither your point of view. This is a subliminal way of suppressing someone’s identity.

You judge according to what you see on the moment, filtered trough a general criteria per e.g ( technique, flow, composition, delivery, musicality, character). You can’t say “I don’t like boogaloo”, “I don’t like power moves, beat-killing or experimental”, “this is not old school”, “robot is not a dance”. Who are you to decide someone’s identity!? Or style!?

If asked, you cordially should give advice without influencing in any way the identity. Be wise when you give feedback to someone, it should be empowering, no fake props, but also no destructive criticism, save your bitterness for your boxing bag back home. Sharing your knowledge is important, but I repeat everyone is an individual, respect it.

3 – AWARENESS

Almost as much as responsibility, being aware of your arts development and everything around it, is of great importance. Being aware of development of the society patterns or trends, music, styles. Being updated with the industry standards and what’s been done already and where is it going.

4 – CODE OF ETHICS

A simple how to behave and how to maintain integrity. Is it possible to judge friends, family, or students? Of course it is, if you can’t, you are not the right person for this position. As a experienced judge, this sort of situations shouldn’t affect your emotional or psychological state of mind. Cordial to other fellow judges, exchange points of view and philosophies, again without any kind of suppression.

As a judge all eyes are on you, from the 6 year old full of dreams, to the frustrated father who’s eager to win through his son, to the stressed organizer that just wants a clean event. Be someone who to look up to. Be a judge who cares about a better dance world. Share love and knowledge through your words and actions. Be someone of purpose.

 2,113 keer gelezen