Algemene voorwaarden webshop (t-shirts en accessoires)

 • Bedrijfsgegevens: DanceCool VZW, info@dancecool.be, veldstraat 26 Koekelare.
 • Betalingen: Producten moeten betaald worden binnen de 14 dagen.
 • Levering: De levering moet volgens de wet binnen 30 dagen gebeuren, tenzij anders aangegeven.
 • Garantie: Als een product beschadigd toekomt dan dient dit gemeld worden binnen de 14 dagen na aankoop.
 • Herroepingsrecht: Consumenten hebben recht op 14 dagen bedenktijd, maar u mag klanten ook een langere bedenktijd geven. Overigens is het herroepingsrecht niet van toepassing op alle producten. Tijdschriften of versproducten worden bijvoorbeeld uitgesloten.
 • Retourzendingen: Retours moeten gemeld worden binnen de 14 dagen na aankoop. Onze prijzen zijn incl. verzendingskost. De kost om te retourneren is ten laste van de klant. Na het ontvangen van de retour zal het geld terugestort worden binnen de 14 dagen daaropvolgend. Indien de producten gebruikerssporen bevatten die de nieuwstaat van het artikel in twijfel stellen kunnen we een terugbetaling weigeren.

Algemene voorwaarden DanceCool danskampen

artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle vermelde vakanties, georganiseerd door DanceCool VZW.

Informatieverplichtingen

artikel 2

Om de reservering correct te laten verlopen is het noodzakelijk dat de deelnemer de nodige en gevraagde informatie verstrekt aan ‘DanceCool’. Wanneer blijkt dat de verstrekte informatie niet correct is, dan heeft ‘DanceCool’ het recht de vakantie te annuleren of eventuele extra kosten aan te rekenen.
De deelnemer dient de Nederlandse taal te kunnen begrijpen. De deelnemer moet fysiek in staat zijn om aan de vermelde activiteiten te kunnen deelnemen.

DanceCool heeft het recht het aantal vermelde sporturen te wijzigen en/of de vermelde activiteiten te annuleren omwille van weersomstandigheden, logistiek, overmacht,… De deelnemer kan hiervoor achteraf geen enkele terugbetaling of andere schadevergoeding claimen.

Verzekeringen

artikel 3

Ongevallenverzekering
De deelnemers zijn tijdens de vakanties/sportkampen verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden. Daarvoor werd bij Danssport Vlaanderen een verzekering afgesloten. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt aangesproken na tussenkomst van de familiale verzekering van de deelnemer.

Diefstal, schade of verlies van persoonlijke bezittingen wordt niet verzekerd.

Bijstandsverzekering
In de verkoopprijs is GEEN bijstands- of alle risico’s-verzekering begrepen.

Annuleringsverzekering
In de verkoopprijs is GEEN annuleringsverzekering begrepen. Je kunt deze optionele annulatieverzekering wel bijkomend aankopen voor 25 euro pp per kamp.
Met de optionele annulatieverzekering betalen we je het geld van je inschrijving terug op je rekening bij annulatie voor aanvang van het kamp! Deze annulatieverzekering kost 25 euro per persoon per kamp. Annuleren kan tot 14 dagen voor aanvang van het kamp, daarna zal er geen annulatie meer mogelijk zijn.

Reisovereenkomst

artikel 4

Bij aanvraag via de website of het ondertekenen van de bestelbon gaan de deelnemers en ondertekenaar akkoord met de algemene voorwaarden. Kennelijke of druktechnische fouten zijn niet bindend voor de organisator.

Reiscontract en betaling van de reissom

artikel 5

Als reservering volstaat een aanvraag via de DanceCool-website of een door de ouders/voogd/begeleider ondertekende bestelbon. DanceCool bevestigt de reservering door het toesturen van de factuur voor het betreffende kamp. Het te storten bedrag is gelijk aan de totaalsom van de reis zoals vermeld in de brochure, eventueel verminderd met een korting of vermeerderd met een annuleringsverzekering en voor de buitenlandse reizen een assistance-verzekering.
Het volledige bedrag dient gestort binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij facturatie minder dan 14 dagen vóór aanvang van het kamp dient de betaling onmiddellijk te gebeuren. Annuleren in deze tussenperiode is kosteloos maar kan enkel indien de betaling nog niet uitgevoerd is en moet schriftelijk gebeuren.

Prijs

artikel 6

De prijs werd gebaseerd op de inkoopprijzen die van kracht waren bij het te perse gaan van de brochure. De vermelde prijs is vast en houdt alle vermelde diensten in, behalve in bepaalde omstandigheden.

 • Indien inkoop van brandstoffen, vreemde valuta, taksen of belastingen wijzigen, zodat ze hun effect hebben op de totale inkoopprijs, dan kan tot maximum 1 maand voor het geplande vertrek de prijs herzien worden.
 • Leidt de hierboven vermelde wijziging tot een prijsverlaging, dan gebeurt een prijsaanpassing enkel in verhouding met de daaraan verbonden kosten.
 • Leidt de prijsaanpassing tot een verhoging van de verkoopprijs met méér dan 10%, dan heeft de reiziger het recht de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden en op de terugvordering van de door hem al betaalde bedragen.
 • betalen in schijven is mogelijk na aanvraag. Betalen in schijven kan niet gecombineerd worden met de vroegboekkorting.

De prijzen omvatten voor de binnenlandse vakanties met overnachting:

 • verblijf in standaardkamers met bad of stortbad en toilet op de kamer of aansluitend, tenzij anders omschreven.
 • dagvullend activiteitenpakket, inclusief begeleiding en materialen.
 • volpension vanaf het avondmaal op zondag, met water aan tafel, tot het middagmaal op de dag van vertrek.
 • 24-urenbegeleiding door DanceCool-monitoren en/of gespecialiseerde monitoren ter plaatse.
 • ongevallenverzekering.

De prijzen omvatten voor de binnenlandse vakanties zonder overnachting:

 • dagvullend activiteitenpakket, inclusief begeleiding en materialen.
 • 24-urenbegeleiding door DanceCool-monitoren en/of gespecialiseerde monitoren ter plaatse.
 • ongevallenverzekering.

De prijzen worden per vakantie bekend gemaakt, met aanduiding van wat inbegrepen is. Persoonlijke uitgaven voor het volgen van een dieet kunnen door de deelnemer niet in mindering gebracht worden.

Volgende items zijn niet begrepen in de prijs:

 • vervoer naar en van de kampplaats (of op-/afstapplaats). Deelnemers reizen op eigen initiatief en dragen zelf de kosten van het transport. DanceCool organiseert geen transport van deelnemers naar andere locaties dan de kampplaats (of op-/afstapplaats).
 • annuleringsverzekering
 • verzekering alle risico’s, diefstalverzekering.

Een prijsvermindering in de vorm van korting/credits wordt enkel toegekend wanneer deze bij inschrijving met de juiste actiecode aangevraagd wordt. Bij gebruik van ongeldige kortingen en/of misbruik van het creditssysteem wordt de aanvraag ongeldig.

Kortingen DanceCool danskampen

artikel 7

Vroegboekkorting

We belonen snelle beslissers met een korting van 25€ per ticket/kamp.

Voorwaarden

 • Inschrijving voor 1 februari 2021
 • Betaling totaalbedrag binnen de 14 dagen na inschrijving
 • Indien de betaling niet is ontvangen binnen de 14 dagen dan vervalt de vroegboekkorting
 • Niet cumuleerbaar met andere kortingen

Familiekorting

Indien er meerdere leden uit hetzelfde gezin zich inschrijven voor een DanceCool danskamp, ontvangen ze 10€ per ticket/kamp.

Meerdere kampen

Volg je meerdere kampen bij DanceCool dan krijg je 20 euro korting per kamp (vanaf het tweede kamp).

Kortingen combineren? Kan helaas niet, Ledenbeheer geeft je altijd de hoogste korting. Als je binnen de vroegboekperiode inschrijft, zul je dus altijd de vroegboekkorting krijgen, maar geen korting voor meerdere kampen of familiekorting.

Kortingen via mutualiteit

Via de mutualiteit kun je tot 40 euro terugkrijgen op een sportkamp

 • Papieren voor terugbetaling sportkampen gebeuren via Ledenbeheer

Inbrengen in belastingen

Onze kampen zijn fiscaal aftrekbaar (jongeren -12j) : Een kamp is fiscaal aftrekbaar voor jongeren jonger dan 12 jaar! De maximale aftrek bedraagt € 11,20 per dag per kind

 • We voorzien zelf de papieren, deze krijg je mee op de laatste dag van het kamp (of per post/mail na de kampen).

Annulering door de deelnemer vóór aanvang van de vakantie

artikel 8

De deelnemer kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken mits een gegronde reden gestaafd met een voorlegging van een medisch getuigschrift. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die DanceCool lijdt ten gevolge van de verbreking. DanceCool is in geen enkele situatie verplicht om de betaalde som terug te betalen.
Bij annulaties voor aanvang (ten laatste 14 dagen voor het kamp) van het danskamp wordt een tegoedbon opgemaakt voor het betaalde bedrag min een administratieve kost van 30 euro, deze tegoedbon is een jaar geldig en geldig op alle DanceCool danskampen.

Kosten die met de annulering gepaard gaan, dienen door de deelnemer steeds gedekt te worden.

Indien de deelnemers door een blessure, opgelopen tijdens het danskamp niet meer kunnen deelnemen aan de danslessen/activiteiten kan er geen sprake zijn van een tegemoetkoming.

Wanneer de deelnemer, zijn deelname annuleert 14 dagen voor aanvang van het kamp of de vakantieplaats vroegtijdig verlaat, zal er geen tegoedbon worden opgemaakt. Ouders of verzorgers zorgen dat de deelnemer de locatie kan verlaten en op eigen initiatief en kosten naar huis kan.

Overdraagbaarheid van het contract

artikel 9

De reiziger kan zich laten vervangen door een andere deelnemer, na goedkeuring van DanceCool. De vervanger moet voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de brochure/website. De oorspronkelijke reiziger en de vervanger zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de reissom en het dekken van de kosten die daaraan verbonden zijn. De vervanging kan enkel via ‘DanceCool’ gebeuren, na kennisgeving aan alle partijen. De betaling van de reis dient door de partijen onderling te worden geregeld.

Annulatieverzekering

Met de optionele annulatieverzekering betalen we je het geld van je inschrijving terug op je rekening bij annulatie voor aanvang van het kamp! Deze annulatieverzekering kost 25 euro per persoon per kamp. Annuleren kan tot 14 dagen voor aanvang van het kamp, daarna zal er geen annulatie meer mogelijk zijn.

Annulering door ‘DanceCool’ = geld terug garantie

artikel 10

Wanneer ‘DanceCool’ de reis voor de overeengekomen vertrekdatum annuleert en dit omwille van overmacht dan wordt de reiziger daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
Onder overmacht wordt verstaan: intrekken vergunning, indien 50% van de beschikbare logiecapaciteit niet werden gehaald, abnormale en onvoorziene weersomstandigheden, rampen of beslissingen die door de overheid (corona-maatregelen) worden opgelegd waardoor de kampen niet kunnen doorgaan. Bij een dergelijke annulering heeft de reiziger recht op volledige terugbetaling van de reissom indien de reis niet kan worden ingehaald op een ander tijdstip. Verdere schadevergoedingen worden niet uitgekeerd.
Annuleert ‘DanceCool’ de vakantie om andere redenen dan de hierboven vermelde, dan wordt tevens een passende schadeloosstelling voorzien.

Terugbetalingen zijn niet van toepassing op waardebonnen.

Wijziging door ‘DanceCool’

artikel 11

Indien ‘DanceCool’ zich voor aanvang van de vakantie verplicht ziet het reiscontract te wijzigen, dan dient de reiziger zo spoedig mogelijk schriftelijk en voor het voorziene vertrek verwittigd te worden. De reiziger heeft in dat geval het recht kosteloos zijn reis te annuleren. Hij dient dit schriftelijk mee te delen. Indien de reiziger de wijziging aanvaardt, dan wordt een annex bij het reiscontract opgemaakt dat de wijzigingen specificeert.

Aansprakelijkheid van ‘DanceCool’

artikel 12

DanceCool kan aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die de reiziger oploopt doordat het reiscontract niet of slecht werd uitgevoerd door ‘DanceCool’ behalve wanneer:

 • de reiziger verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract.
 • de tekortkomingen veroorzaakt zijn door een derde, die niet in het reiscontract vermeld staat.
 • de tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht.
 • de tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die door ‘DanceCool’ niet op voorhand konden voorkomen worden.

DanceCool is steeds verplicht de in nood verkerende reiziger te helpen. Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen op de reiziger verhaald worden, mocht de reiziger zelf verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming.
DanceCool is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke bezittingen van de deelnemer en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.
DanceCool-medewerkers en -monitoren zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van DanceCool.

Aansprakelijkheid van de reiziger

artikel 13

De reiziger wordt aansprakelijk gesteld voor de schade indien hij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of wanneer door zijn fout materiële of morele schade wordt berokkend aan personen, goederen of ‘DanceCool’. De fout wordt beoordeeld door ‘DanceCool’ en/of een verantwoordelijke ter plaatse vanuit het normale gedrag van de reiziger. DanceCool behoudt zich het recht kosten als gevolg van vandalisme en beschadiging van materiaal te verhalen op de deelnemer. Indien de reiziger door zijn gedrag de veiligheid of integriteit van ‘DanceCool’, personeel, begeleiders of andere deelnemers in het gedrang brengt, dan heeft ‘DanceCool’ het recht de reiziger onmiddellijk voor verdere deelname uit te sluiten. Ouders of verzorgers zijn dan ook verplicht er voor te zorgen dat de deelnemer binnen 24 uur de locatie kan verlaten en op eigen initiatief en kosten naar huis kan.
Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de reiziger. Een reiziger die om hierboven vermelde reden wordt uitgesloten voor verdere deelname van de vakantie heeft geen recht op terugbetaling van enige schadevergoeding of andere vergoeding.

Klachtenregeling

artikel 14

Indien de reiziger een klacht heeft, nog voor de reisovereenkomst tot uitvoering is gekomen, dan dient hij zijn klacht schriftelijk te laten geworden aan ‘DanceCool’.
Klachten tijdens de bepaalde vakantieperiode moeten ter plaatse aan de DanceCool-vertegenwoordiging overgemaakt worden en dit op een bewijskrachtige manier. ‘DanceCool’ is verplicht ter plaatse meteen de klacht te onderzoeken en er alles aan te doen naar ieders tevredenheid een oplossing te zoeken. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de reiziger werd opgelost of indien de reiziger ter plaatse, om welke reden dan ook, niet in staat is zijn klacht bij de DanceCool-vertegenwoordiging neer te leggen, dan dient maximum 4 weken na de einddatum van de reis de klacht per aangetekend schrijven te worden ingediend. Bij een overschrijding van deze periode is de klacht niet meer ontvankelijk.

Groepsverdeling

DanceCool staat voor kwaliteit en begeleiding op persoonlijk niveau. Daarom verdelen we de groepen niet in leeftijdsgroepen maar volgens niveau. Dit niveau zal worden vastgesteld op de eerste dag van het kamp door middel van een auditie.
Indien het minimum van 30 inschrijvingen niet is behaald dan behoudt DanceCool het recht om alle dansers in 1 niveau groep te houden.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden nog een maand na afloop door DanceCool bewaard. Hierna is DanceCool gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Verzakingsrecht

De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien

Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan herroepen is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website.

Ingevolge het KB van 18 november 2002 (artikel 139§2 Wet marktpraktijken en consumentenbescherming) worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld.

Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven door de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

Portretrecht kampdeelnemers voor commerciële doeleinden

Inschrijven voor een vakantie geeft DanceCool automatisch de toelating om foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren behoudens schriftelijk bezwaar van de persoon in kwestie.